Počet návštěv:
vytvořeno 20.11.2018

O obci

Obec Stavenice(dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec se nachází na severním konci Hané před předhůřím Hrubého Jeseníku v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v nadmořské výšse okolo 310 metrů, přesněji 5 km východně od Mohelnice, 15 km jihovýchodně od města Zábřehu, 25 km jižně od Šumperku a 29 km severozápadně od Olomouce. Okolí je kopcovité s lesními háji, kde se dobře houbaří a je bohaté na výskyt lesní zvěře. Nedaleká mohelnická jezera vybízejí k rybaření. Je protkáno vycházkovými trasami, po kterých se dá dojít k rybníkům, do Doubravy (les Doubrava), kde jsou opraveny studánky, v polesí hájenky, hradisko, případně na mohylové pohřebiště. Výlet lze podniknout i na nedaleký zámek Úsov, kde je možno zhlédnout lovecké muzeum. Po cyklotrase, vedené po lesních cestách se dá dojet do Zábřehu nebo na druhou stranu až do Olomouce.

Stavenické pamětihodnosti:
 • pilířová boží muka ze 2. poloviny 18. stol u silnice na Úsov
 • piliřová boží muka z 18. století na návsi
 • hřbitov
 • empírový kříž z roku 1816 u silnice
 • neodborným zásahem poničená vzácná secesní fasáda na bývalé škole
 • skupina 15 mohyl lužické kultury z doby 1500 let př. Kr. na vrcholu Velký Bradlec v Doubravě
 • slovanské hradisko v Doubravě
 • hasičská zbrojnice

V místech, kde kdysi stávalo slovanské hradisko s valy z mladší doby hradištní a kde byly nalezeny mohyly lužické kultury z doby bronzové, vznikla již v předhistorickém období vesnice Stavenice. V polích na cestě z Mohelnice do Úsova stojí tato odjakživa čistě česká obec, která byla mostem mezi českým obyvatelstvem na jihu a českými obcemi na Zábřežsku a Šumpersku. Jméno vesnice snad pochází od vlastního slovanského jména Staven. V rovině u řeky Moravy, v nadmořské výšce 250 m, s katastrem kolem 700 hektarů, žije zde ve čtyřiceti domech asi 150 obyvatel. Jejich obživou bývalo vždy zemědělství, péče o rybníky, rybolov v Moravě, pronájem luk a těžby dřeva v nedaleké Doubravě. První historická písemná zmínka o vsi je z roku 1273, kdy tato náležela biskupské Mohelnici. Později patřila až do přelomového roku 1848 úsovskému panství. Její postavení však bylo poněkud zvláštní, protože podle rozhodnutí z roku 1519 náležel výnos obce úsovskému špitálu. Byla tedy Stavenice jakýmsi zdrojem financí na podporu, provoz a údržbu středověkého sociálního zařízení. Úřední češtinou to tehdy bylo řečeno takto: Jan z Vlašimi, podkomoří moravského markrabství vložil Stavenici k špitáli na polepšení živnosti a potřeb chudých. Poručníkem a vykonavatelem tohoto rozhodnutí byl úsovský fojt a jeho páni konšelé. Zajímavé je, že to už tehdy stavenickým ekonomicky myslelo a na základě tvrzení, že vlastně oficiálně slouží bohulibé činnosti, odmítali platit vrchnosti další daně. JZD vzniklo ve Stavenici poměrně pozdě - až roku 1957 a po třech letech se spojilo se zemědělským komplexem Úsovsko. Jednotřídní obecnou školu měla tato malá obec od roku 1911. Ta však byla počátkem devadesátých let i s hospodou uzavřena a její krásná fasáda byla necitlivým a neodborných zásahem zničena. Stavenice je obklopena turisticky atraktivními scenériemi. Lukami zde protéká řeka Morava, přímo v katastru obce je les Doubrava a na něj navazuje chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví.

Stavenické letopisy:

 • 1273 - první písemná zmínka o Stavenici, která patřila mohelnické rychtě
 • 1344 - Stavenice je uváděna mezi obcemi úsovského panství
 • 1371 - obec patří k údělu markraběte Prokopa
 • 1512 - obec osvobozena od daně odúmrtí
 • 1519 - od tohoto roku náleží výnosy obce úsovskému špitálu
 • 1551 - Stavenice zbavena povinnosti posílat do služby hlásné na úsovský hrad
 • 1758 - obec má pečeť se zobrazením radlice a kráječe
 • 1764 - od tohoto roku jsou vedeny pozemkové knihy a v obci je zapsán mlýn
 • 1783 - Stavenice převedena z mohelnické farnosti do Úsova
 • 1848 - Stavenice přestává být poddanskou obcí
 • 1900 - nejvyšší počet obyvatel v historii obce (285 lidí ve 42 domech)
 • 1911 - v obci zřízena jednotřídní obecná škola
 • 1945 - (8. května) u Stavenice byla příslušníky SS zastřelena skupina obyvatel z Leštiny
 • 1957 - založeno JZD
 • 1960 - JZD se spojuje s úsovským družstvem
 • 1976 - obec se připojila k Úsovu
 • 1990 - uzavřena hospoda
 • 1992 - opětovné osamostatnění obce